Consiliul local municipal Rm. Sărat este convocat în şedinţă extraordinară în data de 12 februarie 2024. Iată ce se află pe ordinea de zi

Consiliul local municipal Rm. Sărat este convocat în şedinţă extraordinară în data de 12 februarie 2024. Iată ce se află pe ordinea de zi

DISPOZIȚIE

de convocare a Consiliului Local in ședinta de lucru extraordinara

in data de 12.02.2024

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzău

Avand in vedere prevederile art. 133, alin.(2), lit.a) si art. 134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(l), lit.b) din O.U.G nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de 12.02.2024, ora 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm. Sarat, strada Nicolae Balcescu nr. 1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 12.02.2024 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 12.02.2024 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 12.02.2024 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm. Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziție autorităȚi10r și persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art. 135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(l), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexa la Dispozitia nr. 168/08.02.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara din 12.02.2024

Nr. crt.Continutul documentuluiComisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizulCompartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitateVot necesar
1.Proiect de nr.38/08.02.2024 aprobarea bugetului venituri            si          cheltuieli Municipiului Rm. Sarat 2024 initiator -Cirjan Valentin- Primarhotarare privind local de al pe anul Sorin-Comisia pentru activitati economicofinanciare            si agricultura Comisia juridica, de disciplina si validare Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism Comisia pentru cultura,            culte, invatamant, munca, sanatate            si protectia persoanelor aflate in nevoieDirectia economicaServiciul BugetContabilitateMajoritate absoluta
2.Proiect de        hotarare nr.39/08.02.2024         privind aprobarea noilor tarife privind gestiunea          activitatii          de administrare a parcarilor de resedinta            din       Municipiul Rm.Sarat initiator -Cirjan SorinValentin- PrimarComisia pentru activitati economicofinanciare            si agricultura Comisia juridica, de disciplina si validare Comisia pentru amenaj area teritoriului, urbanism, protectie mediu si turismDirectia economicaServiciul BugetContabilitateMajoritate absoluta
  Comisia pentru cultura,            culte, invatamant, munca, sanatate            si protectia persoanelor aflate in nevoie  
3.Proiect hotarare nr.40/08.02.2024 privind aprobarea încheierii protocoalelor privind predareapreluarea personalului medicosanitar de specialitate din unităŔ1e de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Rm. Sărat in structura de personal medicosanitar angajat in cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat și modificarea organigamei si a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat initiator -Cirjan SorinValentin- PrimarComisia pentru activitati economicofinanciare            si agricultura Comisia juridica, de disciplina si validare Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism Comisia pentru cultura,            culte, invatamant, munca, sanatate            si protectia persoanelor aflate in nevoieCompartiment Contencios Administrativ și JuridicMajoritate simpla
4Proiect de hotarare nr.41/08.02.2024 privind aprobarea participării UAT Municipiul Râmnicu-Sărat la Programul național multianual privind finanțarea Actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Sărat și a Regulamentului Local de Urbanism aferent initiator -Cirjan SorinValentin- PrimarComisia pentru activitati economicofinanciare            si agricultura Comisia juridica, de disciplina si validare Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate            si protectia persoanelor aflate in nevoieArhitect SefMajoritate absoluta
5.Proiect de        hotarare nr.42/08.02.2024         privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru            numirea administratorilor provizorii pana la aprobarea de catre autoritatea publica tutelara a Raportului privind numirile finale a noilor membrii ai Consiliului de Administratie la societatea anterior mentionata si parcurgerea procedurii de mandatare a Adunarii Generale a Actionarilor de numire a noilor membrii, conditionat de emiterea avizului conform de catre Agentia penntru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru raportul anterior mentionat initiator -Cirjan SorinValentin- PrimarComisia pentru activitati economicofinanciare            si agricultura Comisia juridica, de disciplina si validare Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate            si protectia persoanelor aflate in nevoieCompartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor PubliceMajoritate simpla
Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea intresa și