Consiliul Local al Mun. Râmnicu Sărat este convocat în sedinţă ordinară, joi, 30 martie. Iată ce se află pe ordinea de zi!

Consiliul Local al Mun. Râmnicu Sărat este convocat în sedinţă ordinară, joi, 30 martie. Iată ce se află pe ordinea de zi!

          În temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm. Sărat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.03.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotarare nr.81/24.03.2023 pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2022 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
2.Proiect de hotarare nr.82/24.03.2023 privind actualizarea  Actului constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
3.Proiect de hotarare nr.83/24.03.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE »S.R.L Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
4.Proiect de hotarare nr.84/24.03.2023 prin care se constata vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a solicitarii domnului COMAN SORIN, avand functia de administrator neexecutiv, de incetare a contractului de mandat la societatea anterior mentionata – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
5.Proiect de hotarare nr.85/24.03.2023 privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinata de vacantarea unui post de  membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a solicitarii domnului COMAN SORIN, avand functia de administrator neexecutiv, de incetare a contractului de mandat la societatea anterior mentionata, pana la finalizarea procedurii de selectie privind completarea Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu un nou membru – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
6.Proiect de hotarare nr.86/24.03.2023 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
7.Proiect de hotarare nr.87/24.03.2023 privind   aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie  al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru perioada 2023-2027 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
8.Proiect de hotarare nr.88/24.03.2023 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
9.Proiect de hotarare nr.89/24.03.2023 privind aprobarea alocarii sumei de 22.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor Pascale – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
10.Proiect de hotarare nr.90/24.03.2023 privind modificarea listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2023 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
11.Proiect de hotarare nr.91/24.03.2023  privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 16.700.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 15 ani, cu 2 ani perioada de gratie – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
12.Proiect de hotarare nr.92/24.03.2023  privind aprobarea contractarii unei linii de credit  pentru capital de lucru in valoare de 300.000 lei pe o perioada de 36 luni, de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST PLUS, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat, elaborate in baza Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a invaziei Rusiei impotriva Ucrainei, adoptat de Comisia Europeana la data de 23 martie 2022 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
13.Proiect de hotarare nr.93/24.03.2023 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in vederea infiintarii fermei didactice a Liceului Tehnologic „Traian Savulescu”, structura a Liceului Tehnologic „Victor Frunza” din Municipiul Rm.Sarat – initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar
14.Proiect de hotarare nr.94/24.03.2023   privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 218), strada Oltului nr.37, judetul Buzau, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, in regim de inaltime P+1, aflata la stadiul de executie-fundatie,  ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.1556/13.05.2021, catre domnul Neacsu Vasilica casatorit cu doamna Neacsu Linica, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Manea Dragos Vasile – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
15.Proiect de hotarare nr.95/24.03.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune, a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.8 (parcela 83), judetul Buzau – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
16.Proiect de hotarare nr.96/24.03.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune,  a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.10 (parcela 84), judetul Buzau – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
17.Proiect de hotarare nr.97/24.03.2023 privind aprobarea oportunității vânzării şi încheierii contractului de vânzare a unui imobil – cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ de stat, aparținând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Florilor (strada Pietei), bloc 5, scara C, etaj 2, apartament nr. 50, județul Buzău – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
18.Proiect de hotarare nr.98/24.03.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune + Bransament + P.R.M gaze naturale”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 7,2 mp situat in strada C.I.Parhon) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului identificat cu nr.cadastral 31545, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
19.Proiect de hotarare nr.99/24.03.2023 privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
20.Proiect de hotarare nr.100/24.03.2023 privind incetarea contractului de inchiriere nr.7968/08.04.2015, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2, bloc ANL, apartament 42, judetul Buzau – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
21.Proiect de hotarare nr.101/24.03.2023 privind exercitarea dreptului de preemțiune  de către Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat pentru cumpărarea imobilului- sediul Bancii Comerciale Române – Monument istoric cod LMI 2015 BZ-II-m-B – 02467, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, judetul Buzău – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
22.Proiect de hotarare nr.102/24.03.2023 privind darea in folosinta gratuita, pe o durata de 10 ani, a spatiilor din incinta fostelor centrale termice in care se afla instalatii de presiune pentru apa potabila (hidrofoare) cu terenul aferent, catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de operator regional, in considerarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat la data de 22 ianuarie 2009, intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, in numele si pe seama Unitatilor Administrativ Teritoriale membre, si S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
23.Proiect de hotarare nr.103/24.03.2023 privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea apartamentarii imobilului cu  numarul cadastral 33241-C1, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Victoriei nr.95-101, judetul Buzau, in trei unitati individuale, Municipiul Rm.Sarat avand calitatea de proprietar in cota indiviza cu B.R.D Groupe Societe Generale S.A si Cabinet Medical Dr.Padineanu Camelia – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
24.Proiect de hotarare nr.104/24.03.2023 privind aprobarea achizitionarii  de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare in fata instantelor  judecatoresti, de catre Administratia Domeniului Public Rm.Sarat, in conditiile legii – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
25.Proiect de hotarare nr.105/24.03.2023 privind aprobarea achizitionarii  de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare in fata instantelor  judecatoresti, de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat, in conditiile legii – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
26.Proiect de hotarare nr.106/24.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
27.Proiect de hotarare nr.107/30.03.2023 privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
28.Proiect de hotarare nr.108/30.03.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice “Modernizare strada Jitia, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.02.2023-20.03.2023;
  2. Plan supraveghere a calitatii apei potabile furnizate pentru anul 2023-Sector Rm.Sarat;

Publicăm astăzi 24.03.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          19149/24.03.2023.

primar, Sorin-Valentin Cîrjan

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru ordinara in  data  de 30.03.2023

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

          Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  30.03.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

            (2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 30.03.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1)Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.03.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

            (2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.03.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art. 243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

primar, Sorin-Valentin Cirjan

contrasemneaza pentru legalitate,

secretar general, Manuela Vagyas-Davidoiu

Nr. 445

Rm. Sarat 24.03.202

Anexa la Dispoziţia nr. 445/24.03.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 30.03.2023

Nr. crt.Continutul documentuluiComisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizulCompartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitateVot necesar
1.Proiect de hotarare nr.81/24.03.2023 pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2022 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar  Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareDirectia economica/ Serviciul Buget-Contabilitate  Majoritate absoluta
2.Proiect de hotarare nr.82/24.03.2023 privind actualizarea  Actului constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareCompartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor PubliceMajoritate simpla
3.Proiect de hotarare nr.83/24.03.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE »S.R.L Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareCompartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor PubliceMajoritate simpla
4.Proiect de hotarare nr.84/24.03.2023 prin care se constata vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a solicitarii domnului COMAN SORIN, avand functia de administrator neexecutiv, de incetare a contractului de mandat la societatea anterior mentionata – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareCompartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor PubliceMajoritate simpla
5.Proiect de hotarare nr.85/24.03.2023 privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinata de vacantarea unui post de  membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a solicitarii domnului COMAN SORIN, avand functia de administrator neexecutiv, de incetare a contractului de mandat la societatea anterior mentionata, pana la finalizarea procedurii de selectie privind completarea Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu un nou membru – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareCompartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor PubliceMajoritate simpla
6.Proiect de hotarare nr.86/24.03.2023 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareCompartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor PubliceMajoritate simpla
7.Proiect de hotarare nr.87/24.03.2023 privind   aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie  al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru perioada 2023-2027 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareCompartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor PubliceMajoritate simpla
8.Proiect de hotarare nr.88/24.03.2023 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoieDirectia economica/ Serviciul Buget-Contabilitate  Majoritate simpla
9.Proiect de hotarare nr.89/24.03.2023 privind aprobarea alocarii sumei de 22.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor Pascale – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoieDirectia economica/ Serviciul Buget-Contabilitate  Majoritate simpla
10.Proiect de hotarare nr.90/24.03.2023 privind modificarea listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2023 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoieDirectia economica/ Serviciul Buget-Contabilitate  Majoritate absoluta
11.Proiect de hotarare nr.91/24.03.2023  privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 16.700.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 15 ani, cu 2 ani perioada de gratie – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar  Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareDirectia economica/ Serviciul Buget-Contabilitate  Majoritate absoluta
12.Proiect de hotarare nr.92/24.03.2023  privind aprobarea contractarii unei linii de credit  pentru capital de lucru in valoare de 300.000 lei pe o perioada de 36 luni, de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST PLUS, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat, elaborate in baza Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a invaziei Rusiei impotriva Ucrainei, adoptat de Comisia Europeana la data de 23 martie 2022 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareDirectia economica/ Serviciul Buget-Contabilitate  Majoritate absoluta
13.Proiect de hotarare nr.93/24.03.2023 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in vederea infiintarii fermei didactice a Liceului Tehnologic „Traian Savulescu”, structura a Liceului Tehnologic „Victor Frunza” din Municipiul Rm.Sarat – initiator – Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism     Comisia juridica, de disciplina si validareBirou Monitorizarea si Indrumarea Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati PubliceMajoritate simpla
14.Proiect de hotarare nr.94/24.03.2023   privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 218), strada Oltului nr.37, judetul Buzau, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, in regim de inaltime P+1, aflata la stadiul de executie-fundatie,  ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.1556/13.05.2021, catre domnul Neacsu Vasilica casatorit cu doamna Neacsu Linica, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Manea Dragos Vasile – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia juridica, de disciplina si validare   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism        Serviciul Buget-Contabilitate/ Serviciul Urbanism/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si JuridicMajoritate absoluta
15.Proiect de hotarare nr.95/24.03.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune, a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.8 (parcela 83), judetul Buzau – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia juridica, de disciplina si validare   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turismServiciul Buget-Contabilitate/ Serviciul Urbanism/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si JuridicMajoritate calificata
16.Proiect de hotarare nr.96/24.03.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune,  a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.10 (parcela 84), judetul Buzau – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar  Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia juridica, de disciplina si validare   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turismServiciul Buget-Contabilitate/ Serviciul Urbanism/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si JuridicMajoritate calificata
17.Proiect de hotarare nr.97/24.03.2023 privind aprobarea oportunității vânzării şi încheierii contractului de vânzare a unui imobil – cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ de stat, aparținând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Florilor (strada Pietei), bloc 5, scara C, etaj 2, apartament nr. 50, județul Buzău – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia juridica, de disciplina si validare   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turismDirectia economica/ Compartiment Spatiu Locativ/ Compartiment Contencios Administrativ si JuridicMajoritate calificata
18.Proiect de hotarare nr.98/24.03.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune + Bransament + P.R.M gaze naturale”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 7,2 mp situat in strada C.I.Parhon) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului identificat cu nr.cadastral 31545, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia juridica, de disciplina si validare   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turismServiciul Urbanism/ Compartiment Contencios Administrativ si JuridicMajoritate absoluta
19.Proiect de hotarare nr.99/24.03.2023 privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia juridica, de disciplina si validare   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoieCompartiment Contencios Administrativ si JuridicMajoritate absoluta
20.Proiect de hotarare nr.100/24.03.2023 privind incetarea contractului de inchiriere nr.7968/08.04.2015, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2, bloc ANL, apartament 42, judetul Buzau – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareCompartiment Contencios Administrativ si JuridicMajoritate absoluta
21.Proiect de hotarare nr.101/24.03.2023 privind exercitarea dreptului de preemțiune  de către Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat pentru cumpărarea imobilului- sediul Bancii Comerciale Române – Monument istoric cod LMI 2015 BZ-II-m-B – 02467, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, judetul Buzău – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareDirectia economica/ Serviciul Buget-Contabilitate/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic  Majoritate calificata
22.Proiect de hotarare nr.102/24.03.2023 privind darea in folosinta gratuita, pe o durata de 10 ani, a spatiilor din incinta fostelor centrale termice in care se afla instalatii de presiune pentru apa potabila (hidrofoare) cu terenul aferent, catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de operator regional, in considerarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat la data de 22 ianuarie 2009, intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, in numele si pe seama Unitatilor Administrativ Teritoriale membre, si S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia juridica, de disciplina si validare    Compartiment Contencios Administrativ si Juridic  Majoritate absoluta
23.Proiect de hotarare nr.103/24.03.2023 privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea apartamentarii imobilului cu  numarul cadastral 33241-C1, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Victoriei nr.95-101, judetul Buzau, in trei unitati individuale, Municipiul Rm.Sarat avand calitatea de proprietar in cota indiviza cu B.R.D Groupe Societe Generale S.A si Cabinet Medical Dr.Padineanu Camelia – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia juridica, de disciplina si validareServiciul Urbanism/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele UtilitareMajoritate absoluta
24.Proiect de hotarare nr.104/24.03.2023 privind aprobarea achizitionarii  de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare in fata instantelor  judecatoresti, de catre Administratia Domeniului Public Rm.Sarat, in conditiile legii – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia juridica, de disciplina si validareCompartiment Contencios Administrativ si Juridic  Majoritate simpla
25.Proiect de hotarare nr.105/24.03.2023 privind aprobarea achizitionarii  de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare in fata instantelor  judecatoresti, de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat, in conditiile legii – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia juridica, de disciplina si validareCompartiment Contencios Administrativ si Juridic  Majoritate simpla
26.Proiect de hotarare nr.106/24.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar  Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia juridica, de disciplina si validare   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism  Compartiment Contencios Administrativ și JuridicMajoritate simpla
27.Proiect de hotarare nr.107/30.03.2023 privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar  Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie   Comisia juridica, de disciplina si validare   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism      Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati PubliceMajoritate simpla
28.Proiect de hotarare nr.108/30.03.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice “Modernizare strada Jitia, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar  Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism  Directia economica/ Compartiment Investitii  Majoritate simpla
29.Alte probleme ale activitatii curente: Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.02.2023-20.03.2023; Plan supraveghere a calitatii apei potabile furnizate pentru anul 2023-Sector Rm.Sarat;  

primar, Sorin-Valentin Cîrjan

secretar general, Manuela Vagyas-Davidoiu

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea intresa și