Consiliului Judeţean Buzău este convocat în şedinţă ordinară în data de 26 februarie 2024. Iată ce se află pe ordinea de zi

Consiliului Judeţean Buzău este convocat în şedinţă ordinară în data de 26 februarie 2024. Iată ce se află pe ordinea de zi

DISPOZIȚIE Nr. 35

privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii februarie 2024

          Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

          În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

          Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  în data de 26 februarie 2024, ora 1000.

                   (2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 39/2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2023 – formă actualizată 1;

2. Proiect de hotărâre nr. 40/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2024;

3. Proiect de hotărâre nr. 41/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 42/2024 pentru aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de către Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a unui teren proprietatea societății RER Ecologic Group SRL;

5. Proiect de hotărâre nr. 43/2024 pentru aprobarea cofinanțării din bugetul propriu al Județului Buzău 2024 a organizării fazei naționale a Olimpiadelor școlare de Chimie, Pedagogie și Limbă rromani maternă, a Concursului Național „Margareta Sterian” ediția a XIV-a respectiv a Proiectului județean „Învățământul buzoian, între tradiție și modernitate”;

6. Proiect de hotărâre nr. 44/2024 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 45/2024 pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – formă revizuită;

8. Proiect de hotărâre nr. 46/2024 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 173/2023 pentru aprobarea reorganizării Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Stâlpu din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Stâlpu;

9. Proiect de hotărâre nr. 47/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnic-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor C1 și C14 – Spitalul Județean de Urgență Buzău, B-dul Stadionului nr. 7, județul Buzău” propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B;

10. Proiect de hotărâre nr. 48/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnic-economici, și promovarea proiectului „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii C1 – Serviciul de Ambulanță județean Buzău” inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B – etapa I;

11. Proiect de hotărâre nr. 49/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1 – Centru Militar Județean Buzău” propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B;

12. Proiect de hotărâre nr. 50/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C16 – Pârscov – Secție Exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, propus spre finanțare în cadrul  Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Apelul de proiecte PR Sud-Est 2021 – 2027, Apel PRSE/2.1/B/1/2023 (PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8);

13. Proiect de hotărâre nr. 51/2024 privind aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” în scopul executării lucrărilor pe DJ102F la km. 8+900, – obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe DJ 102F, km. 8+900, satul Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 52/2024 privind înființarea Secției – Centrul Muzeal „I.C. Brătianu, ca secție exterioară în structura Muzeului Județean Buzău;

15. Proiect de hotărâre nr. 53/2024 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 54/2024 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de personal pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău;

17. Proiect de hotărâre nr. 55/2024 pentru modificarea componenței Consiliului tehnico-economic al Consiliului Județean Buzău;

18. Proiect de hotărâre nr. 248/2023 pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecția zonelor și monumentelor naturii de pe teritoriul județului Buzău;

II. RAPOARTE

1. Raport anual al finanțărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Județului Buzău în anul 2023 pentru activități de tineret și pentru tineret;

2. Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie  – decembrie  2023.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
26 februarie 2024 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-18;

2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor – pct. 1-18;

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1-4, 9-13, 17,18;

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 1-3,7,8,18;

5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1-3, 5,6,14-16,18.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea intresa și