Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat este convocat în sedinţă extraordinară în data de 26 aprilie. Iată ce se află pe ordinea de zi

Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat este convocat în sedinţă extraordinară în data de 26 aprilie. Iată ce se află pe ordinea de zi

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru extraordinară in data de 26.04.2024

Primarul Municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

Având in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, cu modificarile şi completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de  26.04.2024, ora 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

            (2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 26.04.2024 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1)Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 26.04.2024 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

            (2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 26.04.2024 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale https://primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale https://primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectului de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.             

Anexa la Dispozitia nr. 358/22.04.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara din 26.04.2024

Nr. crt.Continutul documentuluiComisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizulCompartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitateVot necesar
1.Proiect de hotarare nr.106/22.04.2024 privind aprobarea utilizarii sumei de 5.123.956,23 lei din excedentul bugetar al sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2023,  suma ramasa neutilizata la finele anului 2023 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- PrimarComisia pentru activitati economico-financiare si agricultura   Comisia juridica, de disciplina si validare   Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism   Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoieDirectia economica-Serviciul Buget-ContabilitateMajoritate absoluta
Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea intresa și